Disclaimer

Het gebruik van de Oscare website impliceert dat de bezoeker (hierna « de gebruiker » genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder « informatie » wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij Oscare uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een “Sla op” button] of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

Oscare besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen Oscare en haar leveranciers van inhoud (hierna “content providers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder meer » zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. LeefBrabdveilig en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Oscare en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Oscare website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Oscare en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Oscare en verwante informatiediensten

Hyperlinks naar sites van derden

De Oscare website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Oscare is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door Oscare van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Oscare de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Oscare haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Oscare en de uitbaters van deze sites. Oscare kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Oscare en van de betrokken content providers. De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Oscare site of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. Het opslaan en uitprinten van informatie van Oscare of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien Oscare hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de “sla dit op” button. Het opslaan van informatie van Oscare of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser). Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Bescherming van de Privacy

Oscare respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via de Oscare website en het gebruik dat Oscare van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Oscare verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor informatie- en communicatiedoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:
Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: Oscare verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door Oscare of door de partners van Oscare gebruikt voor (directe) communicatiedoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde informatie of diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aanboden diensten Oscare verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Oscare website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Oscare geboden informatie en diensten.
Gebruik van “cookies”

Oscare maakt tenslotte gebruik van zogenaamde “cookies”. “Cookies” zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van “cookies” wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. Oscare maakt onder meer gebruik van “cookies” om te vermijden dat de gebruiker van de Oscare website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. Oscare kan echter geen optimale werking van de Oscare website garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Oscare worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan vzw Oscare, Van Roiestraat 18, 2170 Antwerpen. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan info@oscare.be.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Oscare behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.


Although arrest totals fluctuate year upon year, They offer trended slightly upward on a per game basis since 2011, According to a Washington Post study of police data from the past five seasons. Yr after everson griffen jersey, 6.34 arrests per game were reported leaguewide during the 17 weeks of the totally normal season custom raiders jersey. On the 10th week of the summer season, 126 arrests were made the next to the highest total during the five year period. 19. The city of the town of jacksonville: Blake Bortles cameron wake jersey. You adopt the good(4,428 metres, 35 TDs yr after, Just 24 years of age) And you're taking the bad(League high 18 INTs yr after, 106 sacks taken his first two lots of, 8 21 record as a nice). He also helped teach an basic course at Gonzaga University campus in Florence rashad jennings jersey, France. His subject: Basics of finance based on my own suffers from marcus peters jersey. Out into new careers wasn exactly a determination for Mozilo. Once greedy Pig Right is live, There is close to nothing the defense can do. Alex Smith has taken the snap, Rotates, Your ball is in Poe's hands in one second damarious randall jersey, Potentially less. He takes two steps prior to first contact, Then two more over the contact, And by then it's only a matter of clearing off the bodies on top of him and letting the big man celebrate..