JAARVERSLAG 2022

Het jaarverslag van Oscare vzw geeft een overzicht van de resultaten van het voorbije werkingsjaar. Zowel op vlak van nazorg voor patiënten met brandwonden en littekens, wetenschappelijk onderzoek, opleidingen aan professionele zorgverleners, als preventie aan heel de samenleving. Transparantie in fondsenwerving is belangrijk! Als je een gift doet aan Oscare vzw, wil je dat je geld goed besteed wordt. In dit jaaroverzicht kom je te weten wat er met je gift gebeurt.

Menu

VOORWOORD

MISSIE & VISIE

NAZORG

ONTMOETING

ONDERZOEK

OPLEIDING

PREVENTIE

COMMUNICATIE

VRIJWILLIGERS

FINANCIEEL

ACTIES & EVENTS

FONDSENWERVING

VOORWOORD

Geachte lezer,

Eindelijk was het zover. Eindelijk konden we eind juni van vorig jaar ons 20-jarig bestaan op gepaste wijze vieren. Met een boeiend symposium in Provinciehuis Antwerpen met heel wat interessante sprekers, partners en getuigenissen van patiënten. Net zoals we dit jaarlijks doen naar aanleiding van het jaarverslag was het ook hier even stilstaan, terugblikken op het verleden, maar vooral vooruitkijken op een succesvolle en duurzame toekomst.

Het afgelopen jaar stond voornamelijk in het teken van de voorbereidingen voor de opstart van de BraNaCo-studie. Een door het Riziv gesubsidieerde studie naar de (optimale) organisatie van de nazorg van brandwonden. Het onderzoek moet vooral uitwijzen hoe we de kwaliteit van de dienstverlening binnen de nazorg nog kunnen verbeteren. Welke noden er zijn en hoe we deze nog beter kunnen invullen. Op dit moment staan we aan de vooravond van de effectieve data-collectie. 

Daarnaast werd er ook naarstig verder gewerkt aan andere studies, waaronder een project om een (nog betere) gezondheidsvaardige organisatie te worden. Gezondheidsvaardigheden bevorderen, gezondheidsinformatie (nog) toegankelijker maker voor diegenen die er het meest nood aan hebben, zorgt er immers voor dat patiënten (nóg meer) de zorgregie in handen krijgen. Het is immers geweten dat lage gezondheidsvaardigheden bijdragen aan gezondheidsongelijkheid. En aangezien we vinden dat iedereen recht heeft op dezelfde kwalitatieve nazorg, moeten we ook werk maken van het bevorderen van deze vaardigheden. 

Na vele jaren van online presentaties en hybride congressen konden we eindelijk onze vleugels weer uitslaan en onze internationale banden weer aanhalen en versterken op congressen. Zo dragen we de brandwondenzorg en onze expertise weer verder uit en kunnen we deze delen met de buitenwereld. 

Ook onze preventie-activiteiten werden weer hernomen op het terrein. Met evenementen bij de brandweer, bedrijven, maar ook bij scholen én bij kinderopvangplaatsen zorgden we ervoor dat we belangrijke, en tevens kwetsbare, doelgroepen konden bereiken met onze preventie-boodschappen. Want uit de verschillende onderzoeken en enquêtes die we voerden, o.a. wat betreft woningbranden én vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode, blijkt dat er nog steeds heel wat werk aan de winkel blijft! Nog méér zullen we ons blijven inzetten, samen met partners, om te streven naar een brandveilige(re) samenleving.

Wie dacht dat we na corona alles gezien hadden, kwam bedrogen uit met de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Dat alles had toch een impact op de fondsenwerving die gevoelig onder de verwachtingen bleef. Toch willen we iedereen hartelijk bedanken die een actie ondernam of een gift deed. Deze blijven hard nodig om onze doelstellingen te kunnen blijven waarmaken. 

Graag wil ik iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt, medewerkers, bestuurders, vrijwilligers, maar ook sympathisanten, donateurs, partners en sponsoren van harte bedanken voor hun steun, aanmoedigingen en bijdragen! Dit blijft broodnodig!

Blijf uw steun betuigen. 

Blijf ons volgen.

Veel leesplezier!

Koen Maertens
Directeur

Yolande Avontroodt
Voorzitter

Download het jaarverslag

Het jaarverslag is beschikbaar om te lezen op deze pagina, maar als je het later in alle rust wilt doornemen, kun je het ook downloaden.

Om het jaarverslag te downloaden, hoef je alleen je gegevens achter te laten. Dit stelt ons in staat om je een downloadlink te sturen en je op de hoogte te houden van eventuele toekomstige updates.

MISSIE & VISIE

Als nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens trachten wij op een zo laagdrempelig mogelijke manier de meest kwaliteitsvolle nazorg aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. Daarnaast willen we bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van volwassenen en kinderen met brandwonden en littekens via opleiding en onderzoek.

Onze Missie

Oscare vzw zet alles in om onze patiënten de best mogelijke nazorg te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. We voeren een doorgedreven wetenschapsbeleid waarbij de ontwikkeling van nieuwe technieken voorop staat. Hiervoor kunnen we rekenen op partners uit diverse sectoren. Zo werken we samen aan het herstel en de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen met brandwonden.

Daarnaast heeft Oscare zicht een tweede, even belangrijke taak toegeëigend: via een meerjarig preventiebeleid stimuleert en sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand. Zo trachten we brand en brandwonden te voorkomen en mensen aan te zetten tot een brandveilig leven.

Een sterke visie

Oscare vindt dat elk slachtoffer van brandwonden, zonder onderscheid, recht heeft op kwaliteitsvolle nazorg in een empathische omgeving. Oscare doet er alles aan om de revalidatie van brandwonden en littekens gunstig te beïnvloeden en kiest ervoor om dit aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. Verder vindt Oscare ook dat de samenleving zich preventief dient op te stellen tegenover de gevaren van brand en brandwonden, teneinde het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.


NAZORG

Nazorg kan omschreven worden als ‘elke vorm van zorg die de patiënt krijgt of nodig heeft eens hij/zij het ziekenhuis verlaten heeft’. Van opvolging en nabehandeling van het litteken, over psychische en psychosociale begeleiding tot juridische hulp, en nog zoveel meer… 
Een goede nazorg (of nabehandeling) zorgt er immers voor dat het eindresultaat in zijn totaliteit een hoge levenskwaliteit garandeert.

In 2022 vonden patiënten massaal de weg naar Oscare. Onze artsen zorgden, met de steun van verpleegkundigen, voor de nabehandeling en opvolging van 1383 patiënten (1018 volwassen patiënten en 365 kinderen). Dit is een stijging van 23,8% t.o.v. 2021 en het grootste aantal sinds onze telling van 2008.

De kost van het wondzorgmateriaal werd volledig gedragen door Oscare.

Met 68% vormen patiënten uit de leeftijdscategorie 19-65 jaar de grootste groep. 26% van onze patiënten zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar, 6% van onze patiënten zijn senioren.

47% van de kinderen en jongeren met brandwonden situeert zich in de jongste groep tot 4 jaar. 30% van onze jonge patiënten zijn tussen 5 en 12 jaar, 23% tussen 13 en 18 jaar.

Handen (25%) werden het vaakst getroffen, gevolgd door benen (22%) en armen (20%). 9% van de brandwonden situeerden zich aan de voeten. Hoofd (8%) en hals (2%) werden het minst vaak getroffen.

  1. Bij kinderen tot 18 jaar zagen we vooral letsels aan handen (25%), romp (20%) en armen (17%). 
  2. Bij volwassenen tot 65 jaar ook voornamelijk aan handen (24%), benen (24%), en armen (21%)
  3. Bij senioren zagen we de voornamelijk letsels aan handen (30%), benen (24%) en armen (18%).

Met 31% bleven hete vloeistoffen ook in 2022 de grootste oorzaak van brandwonden. Gevolgd door contactverbranding (11%) en vlamverbranding (9%). Verbranding door chemische stoffen was de oorzaak bij 8% van de wonden.

Bij kinderen tot 18 jaar is hete vloeistof (49%) in bijna de helft van de gevallen de oorzaak van brandwonden. Bij volwassenen tot 65 jaar worden 24% van de brandwonden veroorzaakt door hete vloeistoffen. Bij senioren is dit 36%.

86% van de brandwonden door arbeidsongeval werden opgelopen door mannen, 14% door vrouwen.

35% van de brandwonden bij arbeidsongevallen werden veroorzaakt door chemische verbranding, 27% door hete vloeistoffen, 11% door vlamverbranding en 9 door contactverbranding.

Kinesitherapie speelt een centrale én cruciale rol in het genezingsproces van brandwonden en littekens. 
Onze kinesitherapeuten behandelden 71 unieke patiënten met een totaal van 2822 behandelingen.

Naast de traditionele littekentherapie past ons gespecialiseerd team van kinesitherapeuten ook de nieuwste en meest innoverende technieken toe.
In 2022 werden 57 patiënten in 128 sessies behandeld met needling.

Tijdens de vaak zware revalidatie zorgt emotionele en psychologische begeleiding voor een extra steuntje in de rug. Onze psychologen bieden een individuele aanpak en spelen in op de specifieke noden van de patiënten en hun omgeving. Oscare draagt alle kosten voor de steun die niet door het RIZIV worden vergoed.

In 2022 kwamen 17 patiënten tijdens 29 consultaties op gesprek bij onze psycholoog. (*)

(*) van mei t.e.m. november was er geen psycholoog aanwezig bij Oscare, patiënten werden doorverwezen of opgevolgd door een psycholoog van ZNA.

Drukkledij

De golden standard voor alle brandwondenpatiënten is een behandeling van drukkledij gecombineerd met siliconentherapie. Op maat gemaakte drukkledij voorkomt woekering van nieuwe huidcellen én beperkt de aangroei van littekenweefsel. De combinatie van vocht, druk en zuurstofarmoede heeft ook een gunstig effect op bestaande littekens.


ONTMOETING

Tijdens de lotgenotenwerking van ’t Praat(v)uurtje hebben onze patiënten de mogelijkheden om samen te komen en tips en ervaringen uit te wisselen met elkaar. Sommige activiteiten zijn louter recreatief, andere bijeenkomsten zijn eerder informerend of therapeutisch. 

Workshop medische maquillage (2022)

Kaas & Wijn (2022)


ONDERZOEK

In 2022 kon ons onderzoeksteam eindelijk terug zonder COVID-19 beperkingen werken. De Microcurrent-studie kon terug rekenen op een regelmatige instroom van patiënten en op het einde van het jaar waren er 14 patiënten in de studie ingerold.
De studie, waarbij een vergelijking werd gemaakt tussen het manueel en digitaal invullen van kwaliteit van leven vragenlijsten, werd door een nieuw studenten-team terug opgepikt en zal voltooid worden in 2023.

Een subsidie-project, waarbij wij van Oscare een gezondheidsvaardige organisatie willen maken, werd ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting en beloond met financiële ondersteuning. In dit project willen we de patiënt zoveel mogelijk betrekken bij het onderkennen en stimuleren van gezondheidsvaardigheden doorheen de ganse organisatie. Gezondheidsvaardigheden omvatten het kunnen vinden, toegang hebben tot, kunnen begrijpen en kunnen toepassen van informatie met betrekking tot de patiënt zijn gezondheid (in dit geval meer specifiek zijn zorgtraject met littekens).

In het kader van dit project rond gezondheidsvaardigheden werd er ook een informatieve website voor patiënten ontwikkeld die alle behandelvormen voor littekens toelicht en verduidelijkt welke therapie van nut kan zijn voor een specifiek type litteken. De website “hoebehandeljelittekens.be” wordt publiekelijk gelanceerd in het eerste kwartaal van 2023.


Vorig jaar keurde het verzekeringscomité van het RIZIV een driejarige studie goed waarin de klinische- en gezondheids-economische effecten van verschillende nazorgmodellen ter behandeling van brandwonden zullen onderzocht worden. Dit project kreeg de naam BRANACO (Brandwonden-Nazorg-Conventie). Voor dit project stond het jaar 2022 vooral in het teken van de voorbereiding. Er moesten afspraken gemaakt worden met verschillende brandwondencentra; een onderzoeksprotocol en informatieformulier voor patiënten moesten worden opgesteld en er moest afgesproken worden welke onderzoeks- en kostenvariabelen gingen meegenomen worden in deze studie. Op het einde van 2022 werd alvast de aanvraag voor goedkeuring bij de Ethische Commissie ingediend zodat we hopen van start te kunnen gaan in de eerste helft van 2023.

Het Verticale Follow-up project waarbij kinderen met brandwonden jaarlijks opgevolgd worden tot 18 jaar kreeg een organisationele make-over en wordt nu geïntegreerd in de consultatiemomenten van de artsen.

Nieuwe gezichten binnen het onderzoeksteam

Om al deze projecten in goede banen te leiden is er uiteraard “man”kracht nodig. We kunnen dan ook met trots de volgende 3 nieuwe leden van ons research-team voorstellen: Evert De Rijcker is case-manager nazorg en zal zich in het onderzoek vooral bezig houden met het BRANACO-project en het project rond gezondheidsvaardigheden, en de organisatie van de lotgenotenwerking. Thibau Demarbaix is junior researcher en zal zich vooral inzetten voor het BRANACO-project, de microcurrent studie en de Vertical Follow-up van kinderen. Lisa Senepart is onze eerste Digital Care Coordinator en zal voor het onderzoek digitale ondersteuning bieden bij data-collectie en -verwerking. Hiervoor volgde zij een opleiding tot DPO.

Evert De Rijcker

case manager nazorg – nazorgcoördinator BRANACO

Thibau Demarbaix

junior researcher

Lisa Senepart

digital care coördinator

Congressen

In 2022 mochten de congressen eindelijk terug fysiek plaatsvinden. In mei mochten clinici en wetenschappers vanuit heel Europa voor de eerste keer terug samenkomen tijdens het gezamenlijke EWMA ; Journées Cicatrisations Conference in Parijs, waar Koen Maertens en Peter Moortgat Oscare mochten vertegenwoordigen.


Van 28 augustus tot en met 1 september vond in Guadalajara, Mexico het 21e ISBI congres plaats met Koen Maertens, Peter Moortgat (Oscare) en David Schieffelers (Universiteit Antwerpen) als Oscare-Universiteit Antwerpen vertegenwoordigers. David en Peter werden voor het teamwerk beloond met de André Zagame Rehabilitation Award.


Van 7 tot 10 september ging het 19e EBA congres door in Turijn, Italië. Met maar liefst 6 mensen van ons team verzorgden we 1 workshop, 4 keynote lectures, 5 mondelinge presentaties, en 1 poster presentatie. En (co)chairden we enkele sessies.

EWMA Parijs, Frankrijk

ISBI Guadalajara, Mexico

André Zagame Rehabilitation Award ISBI

EBA Turijn, Italië

Board members

We mogen er ook trots op zijn dat 3 mensen van het onderzoeksteam zetelen in de Raad van het Bestuur van 3 gerenommeerde internationale organisaties. Koen Maertens zijn mandaat als voorzitter van het Preventie-comité van de European Burns Association (EBA) liep af, maar hij werd gevraagd om toch nog in het comité te blijven zetelen. Jill Meirte werd verkozen tot voorzitter van het PAM-comité van diezelfde organisatie en zal in die hoedanigheid ook zetelen als executive board member van EBA. Peter Moortgat is nog steeds lid van de Executive Board van de Global Scar Society en de European Tissue Repair Society.

Koen Maertens
(Preventie-comité EBA)

Jill Meirte
(Voorzitter PAM-comité EBA)

Peter Moortgat
(Lid GSS & ETRS)

Artikels

In 2022 werden er 5 artikels van ons team in samenwerking met andere teams gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift.

Mechanomodulation: physical treatment modalities employ mechanotransduction to improve scarring.
Van Daele, U., Meirte, J., Anthonissen, M., Vanhullebusch, T., Maertens, K., Demuynck, L., & Moortgat, P.
European Burn Journal, 2022, 3.2: 241-255.
Lees het artikel >

The impact of COVID-19 lockdown on the general health status of people with chronic health conditions in Belgium: a cross-sectional survey study.
De Groef A, Hallemans A, Gebruers N, Meirte J, Saeys W, Truijen S, Haenen V, Johnson C, Meert L, Peeters L, Fransen E, Meeus M, Durnez L.
Physiother Theory Pract. 2022 Feb 12:1-16.
Lees het artikel >

Can the CutiScan CS 100® measure anisotropy and viscoelasticity in scar tissue after mastectomy? A reliability and validity study.
Anthonissen M, Van den Kerckhove E, Moortgat P, Geraerts I, Devoogdt N, De Vrieze T, De Groef A.
Skin Res Technol. 2022 Mar;28(2):246-253.
Lees het artikel >

Establishment of a core outcome set for burn care research: development and international consensus.
Young, A., Davies, A., Tsang, C., Kirkham, J., Potokar, T., Gibran, N., Meirte J., … & Blazeby, J. M.
BMJ Medicine, 2022 1(1).
Lees het artikel >

Electronic Patient-Reported Outcome Measures in Burn Scar Rehabilitation: A Guide to Implementation and Evaluation
J Meirte, Z Tyack.
European Burn Journal, 2022, 3.2: 290-308.
Lees het artikel >


OPLEIDING

Na twee moeilijke COVID jaren was het in 2022 tijd voor vernieuwing. We concentreerden ons voor de opleidingen op een opfrissing van Scar Academy Vlaanderen – Nederland. Het topic gezondheidsvaardigheden werd toegevoegd aan het lessenpakket en ook de workshops werden hertekend. Hoorcolleges vonden zoals steeds plaats in de gebouwen van onze partner Universiteit Antwerpen, maar voor het eerst sinds 2019 konden de workshops terug doorgaan bij ons in Oscare.
Het aantal inschrijvingen bleef op hetzelfde hoge peil als de jaren daarvoor. We telden 40 inschrijvingen voor 2 hoorcollege-dagen, 8 webinars, 2 live workshopdagen en verschillende trainingdays.

Hoorcollege

Hoorcollege

Eind 2022 behaalden 23 deelnemers van de academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 hun certificaat van littekentherapeut.

Uitreiking certificaten aan deelnemers SCar Academy

PREVENTIE

Via preventielessen en infosessies brengen we ons LeefBrandveilig verhaal aan een divers publiek. Met onze mobiele Fire Escape Room trekken we door het hele land om iedereen bewust te maken over brandveiligheid. Na een stukje theorie kan je ervaren hoe het is om te vluchten uit een met rook gevulde ruimte.

Op events, op opendeurdagen bij de brandweer, in scholen, bij jeugdverenigingen en in bedrijven bereikten we in 2022 in zo’n 30 600 mensen. Een heel mooi aantal dat we in het komende jaar willen verbeteren. Want het blijft onze ambitie onze brandveilige boodschap zo breed mogelijk te brengen.

Het belang van (brand)veiligheid voor kinderen thuis is enorm belangrijk.  In het Reuzenhuis van Antwerpen namen we als educatieve partner van de Gezinsbond het onderwerp brand en brandwonden voor onze rekening. Samen naar meer brandveiligheid en minder brandwonden! We waren aanwezig op de Opendeurdag van Brandweer Aalter, gaven preventieles in basisschool De Klimop (Lier), bij de jeugdvereniging van Leuven en bij onze partner AXA. Bij kinderopvang FERM (Herne) gaven we duiding bij de specifieke brandvoorschriften voor kinderopvang en gezinsopvang.

Fondsenwerving uit verkoop

Via onze online webshop, losse verkoop en infosessies verkochten we 563 rookmelders en 43 blusdekens.

Samenwerking

Campagne voeren doe je niet alleen! Samen met verschillende gemeenten probeerden we in 2022 de burgers te sensibiliseren over veilig barbecueën en het afraden van het gebruik van privé vuurwerk.

Veilig barbecueën

44 gemeenten maakten gebruik van deze campagne

Vuurwerkverbod

12 gemeenten maakten gebruik van deze campagne

CO-campagne

Samenwerking met het antigifcentrum en partners

Volg ons op onze social mediakanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Mis geen enkele actie van LeefBrandveilig!


COMMUNICATIE

Correcte en begrijpbare communicatie is enorm belangrijk. Hoe toegankelijker de informatie, hoe meer mensen we kunnen bereiken. De kern van ons communicatiebeleid is doelgerichte, relevante informatie verstrekken voor een brandveiliger leven.

In de media

Met onze communicatie proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken. Niet alleen via onze sociale media proberen we onze informatie te verspreiden, maar ook via andere kanalen bereiken we heel wat mensen.

Fatale woningbranden 2022

Elke week sterft er iemand in België bij een woningbrand!
In 2022 vielen er minstens 76 doden door fatale woningbranden. Een cijfer dat doet nadenken!

13

1

1

1

Vuurwerk op oudejaar!

Jaarlijks raken mensen verbrand, raken dieren in paniek, en ontstaan er woningbranden door vuurwerk. Toch is 1 op 2 gemeenten in Vlaanderen zich nog steeds niet bewust van de gevaren.

13

0

2

1

Ook andere topics haalden de media.

Websites

Naast onze algemene website, met info voor patiënten en zorgverstrekkers, voorzien we verschillende thema-websites die dieper ingaan op toegepaste informatie.

Multimedia

Via verschillende social mediakanalen spelen we in op de actualiteit. Op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter brengen we de laatste nieuwtjes en zetten we onze lopende campagnes in the picture.

Volg ons op onze social mediakanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Mis geen enkele actie van Oscare vzw!

Volg ons op onze social mediakanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Mis geen enkele actie van LeefBrandveilig!

Volg ons op onze social mediakanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Mis geen enkele actie van Scaracademy!

Volg ons op onze social mediakanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Mis geen enkele actie van Het Kinderbrandwondenfonds!

Nieuwsbrieven

Naast onze maandelijkse nieuwsbrief, met de laatste nieuwtjes en info, informeren we onze abonnees ook met specifieke mails rond lopende acties en campagnes. In 2022 verstuurden we 39 mailings.


VRIJWILLIGERS

Naast ons team van vaste medewerkers kunnen we rekenen op een team van enthousiaste vrijwilligers
Onze vrijwilligers rijden het land rond met onze Fire Escape Room. Ze geven preventielessen, ontvangen onze patiënten tijdens consultaties en steken een handje toe bij de administratie.

Heb je tijd en goesting om je zinvol in te zetten?
We kunnen je helpende handen goed gebruiken! Contacteer ons via info@oscare.be.

Vrijwilligers Gerd – Ludo – Albert – Ludo – Diana – Rita – Evi – Walter – Jan – Frank
in de bloemetjes tijdens 20jaar Oscare in het Provinciehuis Antwerpen

FINANCIEEL

Als je een gift doet aan een goed doel, verwacht je dat je geld goed besteed wordt. 
Bij Oscare dragen we transparantie hoog in het vaandel. Oscare vzw onderschrijft de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving (VEF) en is aangesloten bij Donorinfo.


ACTIES & EVENTS

20 Jaar Oscare

Op 28 juni mochten wij eindelijk 20 jaar Oscare vieren. Een fantastische avond in het Provinciehuis van Antwerpen met heel veel bekende gezichten, waaronder o.a. mede-oprichtster Greet Rouffaer. Dit evenement werd mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe partners en met bijdragen van interessante sprekers.

Er werden heel wat evenementen georganiseerd t.v.v. Oscare.

Guillaume Vanderstighelen en Christian Van Strydonck organiseerden met hun covergroep Shots een benefietconcert t.v.v. Oscare. Een deel van de opbrengst overhandigden we aan Mission Ihor Vittenko.
Met onze actie ‘warme dagen voor iedereen’ zamelden we een mooi bedrag in voor de strijd tegen kansarmoede.
Reynaers Aluminium koos voor Oscare als goede doel voor de jaarlijkse Community Day.
Wally Rocking, de ambassadeur van het Kinderbrandwondenfonds, het kinderfonds van Oscare, organiseerde een benefietshow in Schouwburg Noord, het cultureel centrum van Merksem. Samen met zijn echtgenote Peggy, zoon Jordy, Michael, Diana More en Wouter Survani haalde hij maar liefst 2500 euro op voor Oscare.
Naar onze jaarlijkse kaas & wijnavond had iedereen lang uitgekeken. Met een zeer fijn resultaat.
De jaarlijkse waffeltjesverkoop was naar traditie weer een succes. Wafeltjes voor iedereen!


FONDSENWERVING

De actie n.a.v. de geboorte van baby Morris leverde een mooi bedrag op.
Erik Willems organiseerde voor het tweede jaar op rij een succesvolle kunst benefiet t.v.v. Oscare. Zijn op maat gemaakte artistieke canvassen met (al dan niet Antwerpse) spreuken werden bijzonder gesmaakt.
De Thaise chef van Mu Daeng, Sirinthorn Tapwongs, vroeg haar gasten n.a.v. de opening van haar nieuwe restaurant geen bloemen te schenken, maar een gift te doen aan nazorgcentrum Oscare.
In het kader van de 100km Dodentocht stapten enkele sportievelingen een mooi sponsor bedrag bij mekaar.
Naar aanleiding van de laureatenviering van de Rubensmarkt ontving Oscare een fantastische cheque van de Antwerpse Markthandelaars Vereniging.
Ex-patiënt Patrick Elsen koos voor zijn anciënniteitsgeschenk bij Reynaers aluminium voor een donatie aan Oscare.

Subsidie en sponsoring

Dankzij onze partners verzamelden we een mooie som voor de viering van 20 jaar Oscare .
Ook Lucide bezorgde ons in 2022 een aardig bedrag. Lucide steunde niet enkel financieel, zij werken ook samen met ons om onze energiefactuur, wat verlichting betreft, te reduceren.
Tijdens de camouflage workshop van onze lotgenotenwerking gaf BAP Medical ons een steuntje in de rug.
Dankzij de Koning Boudenwijnstichting kunnen wij verder bouwen aan onze toekomst.

COLOFON Dit jaarverslag is een initiatief van Oscare vzw | 2023 | Concept en coördinatie: Koen Maertens
Vormgeving: Peter Van Rossum | Met bijdragen van: Bieke Pleysier, Sandra Geerts, Peter Moortgat, Peter Van Rossum
Foto’s: Ludo Moens, Guy Brassinne, Peter Van Rossum, Sandra Geerts, Koen Maertens, Jill Meirte
Eindredactie: Koen Maertens
Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Oscare vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. Beleidsverantwoordelijke: Koen Maertens, Directeur Oscare vzw


Maak het verschil
Maak het verschil
voor mensen met brandwonden